พี่หมีหนวดกวดอังกฤษ ภูมิชาย บุญสินสุข

ISBN:

Published: March 2013

Paperback

384 pages


Description

พี่หมีหนวดกวดอังกฤษ  by  ภูมิชาย บุญสินสุข

พี่หมีหนวดกวดอังกฤษ by ภูมิชาย บุญสินสุข
March 2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 384 pages | ISBN: | 10.36 Mb

สอนเนือหาภาษาอังกฤษใหมีความเชาใจงายขึน เนือหาเหมาะสำหรับเดกอายุ 13 ปึขึนไป โดยแบงออกเปนหลายตอน ในแตละตอนจะแทรกคำทีเปนภาษาอังกฤษเขาไป และรวมถึงการอานออกเสียงในหลักทีถูกตองอีกดวย!Moreสอนเนื้อหาภาษาอังกฤษให้มีความเช้าใจง่ายขึ้น เนื้อหาเหมาะสำหรับเด็กอายุ 13 ปึขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็นหลายตอน ในแต่ละตอนจะแทรกคำที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าไป และรวมถึงการอ่านออกเสียงในหลักที่ถูกต้องอีกด้วย!Enter the sum

Related Archive Books

  1. 08.04.2012Business
  2. 04.02.2014The Writing of John Bunyan


Related Books


Comments

Comments for "พี่หมีหนวดกวดอังกฤษ":


artsyfran.bookwille1000.club

©2011-2015 | DMCA | Contact us